Verklaring van privacybeleid
Privacyverklaring (inclusief privacyrechten in Californië) Sony Creative Software Inc. ("SCS") Voor het laatst bijgewerkt en geldig vanaf: 11 april 2007 Bij Sony Creative Software Inc. zijn wij van mening dat u er als gebruiker van onze services recht op hebt te weten op welke wijze wij de informatie gebruiken die wij eventueel verzamelen wanneer u onze services bezoekt of gebruikt. Deze verklaring van privacy ("privacyverklaring") is een bindende juridische overeenkomst die u met ons afsluit en die u onder andere inzicht verschaft in ons beleid voor informatiebeheer, zoals het type gegevens dat we verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt, opgeslagen of beschermd en de mate waarmee u het beheren en delen van die gegevens door ons kunt beïnvloeden. Wanneer we spreken van "SCS", "onze", "wij" of "ons", bedoelen we hiermee niet slechts Sony Creative Software Inc., maar tevens onze dochterondernemingen (hieronder gedefinieerd), vertegenwoordigers of aannemers die een van de services of de hieraan gerelateerde activiteiten in onze naam uitvoeren of beheren. Alle termen in hoofdletters die in deze privacyverklaring worden gebruikt, zijn gedefinieerd in de bepalingen en voorwaarden van de privacyverklaring of in het gedeelte "Definities" verderop in dit document. 1. Privacy algemeen. Deze privacyverklaring regelt het gebruik en beheer door ons van uw persoonlijke gegevens (zoals hierna gedefinieerd) en andere gegevens en is van toepassing op de Service, tenzij anders vermeld. Deze privacyverklaring geldt niet voor andere software, websites, services, goederen, andere materialen (materieel of immaterieel) of voor derden, zelfs niet wanneer deze zijn voorzien van het merk Sony® of zijn gekoppeld aan of vanuit een van onze services. Wanneer u een co-branded site (alliantie met verschillende merklabels) van SCS met een of meer derden of dochterondernemingen bezoekt (elke partij "co-branded"), is eventueel een andere privacyverklaring van toepassing op het gebruik van uw persoonlijke of andere gegevens door deze derden onder de verschillende merklabels. Raadpleeg het onderstaande gedeelte voor "co-branded websites" voor meer informatie over deze typen sites en aanbiedingen. Voor het gebruik van een van onze services, zoals het registreren of downloaden van software, of het ontvangen van promoties of marketingberichten die via een van onze services beschikbaar kunnen zijn, is het wellicht noodzakelijk dat u persoonlijke of andere gegevens verstrekt. Als u verkiest deze persoonlijke gegevens niet te verschaffen, is het mogelijk dat u een aantal van deze of alle handelingen niet kunt verrichten. U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om deze privacyverklaring voor uzelf te accepteren en persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, tenzij toegestaan door SCS. Wanneer u jonger bent dan 18 jaar maar ten minste 13 jaar oud, dient een van uw ouders of uw voogd deze privacyverklaring (en alle toepasselijke bepalingen van de service- en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers) te accepteren en de transacties met SCS voor u af te handelen (u kunt niet rechtstreeks transacties met SCS afsluiten). 2. Accepteren van de privacyverklaring. U bevestigt dat u alle voorwaarden van deze privacyverklaring hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat als u een van de volgende handelingen verricht of probeert te verrichten: (i) alle of een aantal van onze services downloaden, installeren, kopiëren of op andere wijze openen of gebruiken; (ii) informatie verstekken via, tijdens of naar de service; (iii) selecteren van of klikken op "Ik ga akkoord" of "Ik accepteer" (of andere gelijkluidende of vergelijkbare termen); of (iv) het registratie- of installatieproces voltooien. We wijzen u erop dat de termen "gebruik" en "gebruiken" telkens betrekking hebben op het downloaden, installeren, kopiëren, overdragen, openen, starten of gebruiken van een van de mogelijkheden, eigenschappen of functies van onze services of wanneer u tracht een van deze handelingen te verrichten. Wanneer u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden in deze privacyverklaring, klikt u op het pictogram of de knop "Ik ga niet akkoord" of "Annuleren" (of andere gelijkluidende of overeenkomstige termen) en voert u geen van de bovenstaande punten (i) t/m (iv) uit. 3. Mededeling voor inwoners van Californië - uw privacyrechten in Californië. Een inwoner van Californië die persoonlijke gegevens verstrekt aan een bedrijf waarmee hij/zij een zakelijke relatie heeft voor persoonlijke, gezinsmatige of huishoudelijke aangelegenheden (een "klant uit Californië") is gemachtigd informatie aan te vragen over het vrijgeven door dat bedrijf van zijn/haar persoonlijke gegevens aan derden voor direct-marketing. In het algemeen geldt dat wanneer een bedrijf dergelijke persoonlijke gegevens heeft vrijgegeven, het bedrijf verplicht is op verzoek van een klant uit Californië een lijst te verschaffen van alle partijen waaraan in het afgelopen kalenderjaar persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tezamen met een lijst van de persoonlijke gegevenscategorieën die zijn vrijgegeven. Volgens de wet is een bedrijf echter niet verplicht de hierboven genoemde lijst te verschaffen wanneer dit bedrijf beleidsregels hanteert, onderhoudt en openbaar maakt (via haar privacyverklaring) over het niet verstrekken van persoonlijke gegevens van de klant aan derden voor direct-marketing, tenzij de klant uitdrukkelijk akkoord gaat met die verstrekking (bijvoorbeeld wanneer de klant hieraan de voorkeur geeft). Het bedrijf kan ook aan de wet voldoen door de klant te informeren over zijn of haar recht om de verstrekking van persoonlijke gegevens te voorkomen en een methode verschaffen om dat recht uit te oefenen zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun direct-marketing, tenzij u hiermee akkoord gaat. Klanten in Californië kunnen informatie aanvragen over onze privacyverklaring via de emailinstructies op www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. Merk op dat wij verplicht zijn om elk jaar op één verzoek per klant in Californië te reageren en dat wij niet verplicht zijn te reageren op verzoeken die ons via andere wegen bereiken dan middels het hierboven genoemde emailproces. Wanneer u bent geregistreerd voor een van onze services, wordt u in de instructies gevraagd voor welke services u geregistreerd bent. Hierdoor zijn wij in staat efficiënter en sneller op uw verzoek te reageren. 4. Speciale mededeling voor ouders met betrekking tot kinderen jonger dan 13 jaar. SCS erkent de gevoeligheid van persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen onder de leeftijd van 13 jaar en legt zich toe op het naleven van alle toepasselijke wetten en reglementen over het verzamelen, bewaren en gebruiken van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, inclusief het besluit voor de privacybescherming van kinderen (Children's Online Privacy Protection Act). Wij benaderen geen kinderen onder de leeftijd van 13 jaar met de bedoeling persoonlijke of andere gegevens te verzamelen en staan het verzamelen, de opslag of het gebruik van dergelijke gegevens niet toe. Deze gegevens worden door ons niet bewust verzameld, onderhouden, bewaard of verspreid. Wanneer u jonger bent dan 13 jaar, mag u onze services niet gebruiken of op enigerlei wijze persoonlijke of andere gegevens over uzelf via onze services invoeren. Wanneer u een van de ouders of de voogd bent en u weet, of hebt ontdekt, dat uw kind onder de leeftijd van 13 jaar zonder uw toestemming, goedvinden of machtiging persoonlijke of andere gegevens heeft ingediend, verwijderen wij op uw verzoek deze persoonlijke of andere gegevens van het kind uit onze database, nadat we gecontroleerd hebben of u een van de ouders of de voogd bent van het kind. Een verzoek tot het verwijderen van de persoonlijke of andere gegevens van uw kind kunt u indienen volgens de emailinstructies op: www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=12, waarbij u ervoor moet zorgen de gebruikersnaam, het emailadres en het wachtwoord te vermelden zoals die door uw kind zijn ingediend. Wanneer u dit niet weet of er niet zeker van bent, kunt u contact opnemen met onze privacybeheerder via de emailinstructie op: www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo. 5. Persoonlijke gegevens die u verstrekt. Algemeen. Let erop dat u de verantwoording ervoor draagt de meest actuele, accurate en volledige persoonlijke of andere gegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u persoonlijke of andere gegevens aan ons verstrekt, kunt u software of andere producten registreren, aankopen doen via onze online winkels, deelnemen aan beta-testen, wedstrijden, promoties, proefversies, chat rooms en prikborden, email ontvangen, registraties voltooien, zich abonneren op nieuwsbrieven en mailinglijsten en via al onze services producten, informatie en serviceverlening aankopen. Wij combineren eventueel persoonlijke of andere gegevens die u ons verstrekt met informatie die we van u of derden verzamelen zodat we onze services en aanbiedingen effectiever op u en andere gebruikers kunnen afstemmen. Op verzoek zullen wij al het redelijke doen om u uw persoonlijke gegevens te laten bekijken, bijwerken of corrigeren zonder dat dit van invloed is op uw privacy of de veiligheid van uw gegevens. Behalve waar dit door de wet wordt verboden, behouden wij ons echter het recht voor u een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u de persoonlijke gegevens inspecteert die wij van u hebben. Creditcardinformatie. U dient de gegevens van uw creditcard of andere betaalinformatie te verschaffen om goederen, informatie, producten, lidmaatschappen of services te verkrijgen waarvoor betaling is vereist. We controleren de geldigheid van de informatie en gebruiken deze uitsluitend voor rekeningen en betalingsdoeleinden. De betreffende gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de verificatie en verwerking van uw betalingen. Creditcardgegevens die u indient tijdens het registratieproces worden verwerkt via veilige, gecodeerde verbindingen. Er bestaat echter geen volledig veilige internetverbinding of draadloze overdracht en wij garanderen niet en kunnen niet garanderen dat ongeoorloofde toegang nooit zal plaatsvinden. Promotiegegevens. We kunnen u op verschillende tijdstippen vragen om persoonlijke of andere gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het tijdstip waarop u aan een promotie, wedstrijd of sweepstake deelneemt of wanneer u reageert op een aanbieding (elk een "promotie"). De gevraagde persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit contactgegevens (zoals naam, emailadres of verzendadres) en demografische gegevens (zoals postcode of leeftijd). Het is mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan promoties waarbij derden betrokken zijn of die gezamenlijk met derden worden gesponsord zonder dat u ons uw toestemming verleent tot het delen van uw persoonlijke gegevens met de co-sponsor van het evenement, de leverancier van de prijs, het promotiebureau of de beheerder van het evenement of de aanbieding. Deelname aan promoties is volkomen vrijwillig en u hebt steeds de keuze om hieraan wel of niet deel te nemen. Enquêtes. Op gezette tijden kunnen wij u verzoeken om aan een enquête deel te nemen ter verbetering van onze services of voor een beter begrip van onze online bezoekers, gebruikers, geregistreerde gebruikers en abonnees. Wanneer u deelneemt, verschaft u ons uw persoonlijke of andere gegevens op vrijwillige basis, in de wetenschap dat u er onder de privacyverklaring akkoord mee gaat dat wij ons het recht voorbehouden tot het verzamelen, bewaren, verwerken en/of gebruiken van deze persoonlijke (en andere) gegevens voor interne doelen. Wij kunnen de gegevens tevens voor andere doeleinden gebruiken en/of kunnen deze delen met degenen die we aan u bekendmaken wanneer wij u vragen aan een enquête deel te nemen. Klantenservice. De service kan steun en technische informatie verschaffen via de telefoon of per email. Telkens wanneer u zich in verbinding stelt met de klantenservice doet u dit aan de hand van de volgende afspraken: (i) teneinde u de benodigde assistentie te kunnen verlenen, kunnen een operateur en een supervisor uw persoonlijke gegevens bekijken, gebruiken en bijwerken (of andere informatie die u eventueel verschaft tijdens de communicatie voor service en assistentie) en (ii) de klantenservice kan uw vraag beantwoorden via email of telefoon. 6. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Systeeminformatie. SCS verzamelt de IP-adressen en berichtgegevens van uw computer, systeem en/of netwerk, voor systeembeheer, rapportage, capaciteitsplanning, volumebepaling en andere operationele doeleinden en tevens voor reclame en het registreren van royalty's, voor zover noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Wanneer u onze services gebruikt, registreren de servers van SCS deze informatie, die wordt opgeslagen tezamen met uw registratie, bestelling of andere gegevens die u ons verschaft. Hierdoor kunnen we eventueel vaststellen welke andere websites naar SCS verwijzen. Informatie over uw bezoeken aan onze service. Wij verzamelen en bewaren persoonlijke en andere gegevens over de bezoekers van onze services, de gebruikers van apparatuur voor toegang of gebruik van onze services, eenieder die ons gegevens of communicatieberichten toezendt en de ontvangers van onze berichten. Veel van deze informatie kunnen wij rechtstreeks verzamelen door ernaar te vragen (bijvoorbeeld: hobby's, interesses, koopgewoonten, muzikale voorkeur, problemen bij het gebruik van een bepaalde functie), maar we genereren ook informatie op niet-persoonlijk identificeerbare wijze met behulp van onze techniek, zoals de browser- en gebruiksactiviteiten van bezoekers en gebruikers, het domein van waaruit een bezoeker een service opent of erin navigeert, paginaweergave, downloads, streaming enzovoort. Wij gebruiken de informatie van onze bezoekers om onze services te verbeteren en aan te passen, en voor de advertenties en promoties die we ter beschikking stellen bij ons streven naar een betere belevenis. Wij verzamelen informatie (zonder identificatie van personen) voor trendanalyse en statistieken, ter verbetering van uw online-ervaringen, onze services en de klantenservice. Wanneer u de services bezoekt of gebruikt, uzelf registreert of ons persoonlijke informatie over uzelf verschaft, is het waarschijnlijk dat wij u via cookies (het gebruik van "cookies" wordt beschreven in het onderstaande gedeelte "Cookies") kunnen identificeren en u kunnen koppelen aan uw registratie, het betreffende account, uw gebruikersnaam of ID, gegevens of voorkeuren. Cookies. Wanneer u een van onze services bezoekt, gebruiken wij een technologie die in het algemeen wordt aangeduid met de term "cookie" en die kleine gegevensbestanden in uw computer opslaat. Hoewel de eigenlijke "cookie-technologie" het meest verbreid is, beschikken we tevens over een breed scala aan technische hulpmiddelen, methoden en mechanismen (bijvoorbeeld: XML-technologie, clickstream-gegevens, enz.) voor verbetering van onze serviceverlening. We gebruiken de term "cookie" als verwijzing naar een of meer van deze hulpmiddelen, methoden of mechanismen, ongeacht of deze momenteel beschikbaar zijn en gebruikt worden, in ontwikkeling zijn, in de toekomst zullen worden ingezet, enzovoort. Wij passen cookies toe op verscheidene manieren. Zo gebruiken we cookies voor het opslaan van uw gebruikers-ID, accountnummer of andere gegevens (zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren als u onze services bezoekt of gebruikt). Ook houden we via cookies het aantal malen bij dat u een bezoek aflegt aan onze services en, in een aantal gevallen, aan onze adverteerders, partners of co-branded sites, zodat we kunnen bepalen aan welke services, promoties, eigenschappen, informatie of functies gebruikers de voorkeur geven. In het algemeen kunt u met uw browser of afzonderlijk aangeschafte software de cookies van uw harddisk verwijderen of een grote verscheidenheid aan deze cookies blokkeren of beperken. Door echter de cookies die verband houden met onze services te verwijderen of te blokkeren, kan de toegankelijkheid en het gebruik van de eigenschappen en functies van onze service worden beperkt. We kunnen tevens techniek toepassen om vast te stellen of eventuele softwareversies of -updates op uw computer zijn geïnstalleerd of niet en om de informatie te traceren en bij te houden die u downloadt, streamt, gebruikt of op een andere manier opent. Een of meer van deze activiteiten kan periodiek of indien noodzakelijk optreden, zonder dat u hierover een specifiek bericht ontvangt. Wij gebruiken mogelijk ook cookies ter identificatie van uw computer, telkens wanneer SCS uw software automatisch bijwerkt of tracht bij te werken. Via cookies kunnen wij de automatische installatie van updates, aanpassingen en zelfs een volledig nieuwe software-installatie op uw computer overbrengen en regelen, ter verbetering van de veiligheid, het beheer van digitale rechten, problemen met de uitvoering of de prestaties, of ter uitbreiding van het bereik aan mogelijkheden en functies waarover u via onze services kunt beschikken. Computer-ID. Sommige SCS-toepassingen genereren tijdens het installatieproces een computeridentificatiewaarde ("ID"). Dit is een nummer waarmee uw computer uitsluitend voor licentiedoeleinden kan worden geïdentificeerd. Dit nummer bevat geen specifieke informatie over u, uw computer of bestanden en andere gegevens op uw systeem. Computer-ID-waarden zijn een efficiënt middel om softwarepiraterij te bestrijden. 7. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Contact met u opnemen. Zonder uw specifieke toestemming kunnen we ons met u in verbinding stellen over een van de volgende punten: (i) uw accounts in verband met de service, (ii) uw transacties, (iii) het gebruik door u van een van de services, (iv) software of updates, (v) het u toezenden van aankondigingen over de service en (vi) aangelegenheden met klantenservice (waaronder reacties op vragen of verzoeken die u ons toezendt). Tenzij u ons anders instrueert, kunnen we ons tevens met u in verbinding stellen over producten, services, promoties of andere activiteiten waarvan wij veronderstellen dat deze voor u van belang zijn. We verschaffen u keuzevakjes (een aantal hiervan kan standaard bij ‘voorkeur’ zijn ingesteld) die u kunt in- of uitschakelen, waarmee u duidelijk maakt op welke wijze en waarover we met u bij voorkeur kunnen communiceren. Besteed zorgvuldig aandacht aan deze instellingen omdat ze in het algemeen bij "voorkeur" zijn geselecteerd, waardoor u akkoord gaat met het ontvangen van onze informatie, tenzij u de selectie van het vakje opheft om de optie uit te schakelen. U kunt ook aangeven dat u de gewenste informatie over een bepaalde keuze op andere wijze wilt ontvangen (bijvoorbeeld per email) of u kunt dit in uw profielvoorkeuren wijzigen. Wanneer u commerciële berichten van ons ontvangt, bestaan er twee mogelijkheden om deze in de toekomst van de hand te wijzen. Als u geen verdere commerciële berichten van ons wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het lijstbeheer van SCS (https://www.sonycreativesoftware.com/corporate/contact.asp?id=11) en verzoeken om verdere commerciële berichtgeving te beëindigen. Daarnaast kunt u in alle commerciële berichten die u van ons ontvangt toekomstige berichten van dat type "opzeggen" of "van de hand wijzen". Let er echter op dat u met deze tweede methode geen andere communicatiecategorieën kunt opzeggen die betrekking hebben op onze services, tenzij u de ontvangst van deze andere communicatieberichten specifiek opzegt of van de hand wijst. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de staf van de klantenservice die u graag informeert over een bepaalde service. 8. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Algemeen. Het is mogelijk dat wij de persoonlijke of andere gegevens die we van u hebben met anderen delen voor marketingdoeleinden: (a) met directe of indirecte moederbedrijven, dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven en alle bedrijven met de naam "Sony" als onderdeel van hun merk- of handelsnaam (tezamen onze "dochterondernemingen"); en (b) met derden, wanneer u hieraan de ‘voorkeur’ hebt gegeven of op andere wijze uw toestemming hebt gegeven tot het delen van informatie met derden voor marketingdoeleinden. We kunnen de persoonlijke informatie die we van u hebben ook vrijgeven: (i) als dit vereist is volgens de wet, voorschriften, overheids- of juridische processen of rechterlijke beslissingen; (ii) als dit vereist is om een vraag, verzoek of klacht van u te beantwoorden; (iii) aan personen of bedrijven die we inschakelen voor het uitvoeren van klantenservice of technische en andere ondersteuning met betrekking tot de uitvoering van onze services, bedrijfsvoering, ondernemingen en activiteiten; deze personen of bedrijven mogen de betreffende gegevens echter niet gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u hieraan uw goedkeuring hecht; of (iv) ter bescherming van de veiligheid of eigendommen van u, onze gebruikers, derden, het publiek, onze leveranciers, aannemers, licentieverleners of van onszelf en onze dochterondernemingen. We kunnen ook verzamelde informatie (maar geen persoonlijke gegevens) over onze bezoekers en gebruikers delen met adverteerders, bedrijfspartners, sponsors en derden. Wij kunnen eveneens uw niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik of de bezoeken aan onze services delen met dochterondernemingen voor marketing (bijvoorbeeld: bedrijven die als host optreden voor advertenties en koppelingen naar de websites van hun klanten) teneinde de effectiviteit van marketingprogramma's te meten. Deze derde ondernemingen voor marketing waarmee wij samenwerken, registreren de pagina's die u bezoekt en, nogmaals, de gegevens die deze ondernemingen verzamelen zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Co-branded websites. Wanneer u een co-branded (alliantie van merken) onderdeel van de service gebruikt of bezoekt, of een onderdeel dat behoort tot een gezamenlijke of co-promotie waarbij SCS en een of meer partijen betrokken zijn (elke partij "co-branded"), verschaft en verzendt u met uw instemming de verzamelde, verstrekte of verkregen persoonlijke en andere informatie naar SCS en alle betrokken co-branded partijen, zonder voorafgaand bericht of uitdrukkelijke akkoordverklaring. Dit vloeit voort uit de aard van de gezamenlijke aanbieding van ons en de co-branded partij. Wij wijzen erop dat wij geen controle uitoefenen op het gebruik of de behandeling van informatie die u verschaft aan co-branded bedrijven. U dient de privacyverklaringen van elk van deze bedrijven te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop deze uw gegevens gebruiken en behandelen. Dit houdt in dat de persoonlijke en andere gegevens die u verschaft of die wij op deze wijze hebben verkregen, door ons en elk van de betrokken co-branded partijen mag worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Tenzij er een afzonderlijke of aanvullende privacyverklaring is gepubliceerd of rechtstreeks aan de site van de co-branded partij is gekoppeld, worden uw persoonlijke gegevens door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt conform deze privacyverklaring en door elk van de co-branded partijen conform hun individuele privacyverklaringen. Co-branded partijen kunnen contact met u opnemen via commerciële of promotieberichten zoals eventueel is vermeld in de privacyverklaring op de co-branded site of in de afzonderlijke privacyverklaring van de co-branded partij, indien van toepassing. Raadpleeg zorgvuldig alle toepasselijke privacyverklaringen omdat u rechtstreeks met ons en elke co-branded partij dient te communiceren wanneer u besluit dat u niet langer berichten wilt ontvangen of wanneer u de informatie die u hebt verschaft, wilt wijzigen, corrigeren of intrekken. Gebruik van gegevens door derden. Telkens wanneer derden (zusterondernemingen of andere bedrijven) uw persoonlijke (of andere) informatie verzamelen of op andere wijze conform deze privacyverklaring verkrijgen, kunnen deze derden (inclusief zusterondernemingen) uw persoonlijke gegevens gebruiken en behandelen volgens hun respectievelijke privacyverklaringen. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke of andere gegevens door derden of zusterondernemingen intrekken, maar u dient hiertoe rechtstreeks met de betreffende derde partij te communiceren. Wij hebben geen controle over deze derde partijen (inclusief zusterondernemingen) en dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid, noch voor hun privacyverklaringen of hun gebruik of behandeling van uw persoonlijke of andere gegevens. Wij leggen geen verklaring af over de wijze waarop derden (inclusief zusterondernemingen) uw persoonlijke of andere gegevens gebruiken, beheren, bewaren, behandelen of bijhouden en u dient daarom de privacyverklaringen van dergelijke derde partijen (inclusief die van zusterondernemingen) zorgvuldig door te nemen. Wanneer u het ontvangen van berichten via derden (inclusief alle zusterondernemingen) opzegt, betekent dit niet dat u hiermee automatisch de ontvangst van berichten opzegt waarvoor u ons eerder toestemming hebt gegeven. Eveneens geldt dat, wanneer u de ontvangst van berichten opzegt waarvoor u aan ons toestemming hebt gegeven, u hiermee niet automatisch de ontvangst van berichten via derden opzegt (inclusief die van zusterondernemingen). Wij leggen geen verklaring af over de wijze waarop derden uw persoonlijke of andere gegevens gebruiken, beheren, verwerken, bewaren, behandelen of bijhouden. Gebruik van gegevens door zusterondernemingen. Wanneer wij een zusteronderneming uw persoonlijke (of andere) gegevens verstrekken, hetzij conform deze privacyverklaring (bijvoorbeeld conform het gedeelte "Het gebruik van uw persoonlijke gegevens - Algemeen"), hetzij volgens uw voorkeur of na het verkrijgen van uw toestemming buiten deze privacyverklaring om, ontvangt u het bericht dat wij uw persoonlijke of andere gegevens hebben gedeeld onder vermelding van de naam van de betreffende zusteronderneming zodat u de privacyverklaring van die zusteronderneming kunt bekijken. Wanneer we echter de naam van de zusteronderneming vermelden in de voorkeurselectie of het verzoek voor instemming, verstrekken wij dit aanvullende bericht niet. Let erop dat in het licht van deze privacyverklaring een zusteronderneming die tevens een co-branded partij is, in alle toepasselijke gevallen wordt behandeld als een co-branded partij. Fusies, aankopen en overdracht. Als u een van onze services gebruikt, wordt u geacht ermee akkoord te gaan dat de overdracht, bekendmaking of het gebruik van alle persoonlijke of andere gegevens die we over u hebben verzameld en die door deze privacyverklaring worden geregeld, worden uitgevoerd door eigenaren, uitvoerders of opvolgers van de bedrijfsmiddelen van onze services, bij cessie, overdracht, verkoop of licentie van alle of bepaalde gedeelten van onze rechten op een of meer van onze services. Door uw voortzetting van het gebruik van een of meer van dergelijke services op of na de datum van ingang van de betreffende cessie, overdracht, verkoop of licentie wordt u geacht uw goedkeuring en instemming te geven dat u zich verbindt aan alle bepalingen, voorwaarden en de privacyverklaring van de volgende eigenaar, uitvoerder of opvolger. 9. Rapporteren van gegevens. We zijn verplicht om zonder vermelding van enige persoonlijke gegevens rapporten te verstrekken aan onze licentiehouders en de eigenaars van informatie die voor de service beschikbaar is. Dit betreft downloads, gebrande gegevens, overdrachten, beluisteren en bekijken van informatie en andere gegevens die verband houden met de activiteiten van de gebruiker, onder andere voor het correct uitvoeren van onze royalty-betalingen aan onze licentiehouders en de eigenaren van informatierechten. 10. Communicatie met vrienden. Sommige van onze services bieden de mogelijkheid informatie aan anderen te zenden. Onder geen enkele voorwaarde zijn wij verantwoordelijk voor kosten die gemaakt zijn door u of andere personen die toegang hebben tot uw gebruikersnaam, wachtwoord, account of emailadres. Terwijl wij hiertoe niet verplicht zijn, kunnen wij uw communicatie volgen. Dit betreft berichten naar, van, intern, of in rechtstreekse relatie met onze services, ter verzekering dat er aan ons beleid wordt voldaan betreffende het gebruik, onze bepalingen en voorwaarden en er zich hierbij geen overtredingen voordoen (zoals bijvoorbeeld: obsceniteit, laster, beledigend taalgebruik, of informatie die mogelijk rechten schendt). We hebben het recht dergelijke communicatie en activiteiten zo nodig te blokkeren, te verwijderen en/of te rapporteren. We houden mogelijk een registratie bij van de berichten van onze klanten, waarbij onder andere de betreffende emailadressen. 11. Beveiliging. Conform en in naleving van onze servicebepalingen (Terms of Service) nemen wij redelijke commerciële voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke (en andere) gegevens en het voorkomen van ongeoorloofde toegang. Wanneer u bijvoorbeeld uw creditcard gebruikt voor de service, coderen onze creditcardprocessors de gegevens met SSL (Secure Socket Layer). Terwijl we deze voorzorgsmaatregelen nemen voor de beveiliging van uw persoonlijke (en andere) gegevens, garanderen wij niet en kunnen wij niet garanderen dat ongeoorloofde toegang nooit zal plaatsvinden of dat communicatie via internet, telefoon, draadloze verbinding of andere communicatiemiddelen niet zal worden gestoord, foutvrij is of door anderen op incorrecte wijze of zonder toestemming zal worden onderschept. 12. Koppelingen naar andere websites. SCS kan op gezette tijden vanuit de service koppelingen naar andere websites verschaffen. Omgekeerd kunnen andere websites verwijzingen, advertenties of koppelingen voor onze services bevatten. Wij ondersteunen of sponsoren echter geen andere websites en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de gewoonten of de inhoud van dergelijke websites. Wij aanvaarden dan ook expliciet geen verantwoordelijkheid voor beweringen of uitspraken op dergelijke websites en wijzen iedere aansprakelijkheid voor uw gebruik van en de inhoud op dergelijke websites van de hand. U kunt op een van deze websites terechtkomen door te klikken op een banner, als gevolg van een regeling tussen verschillende merken, of door op een koppeling op een webpagina van SCS te klikken. Deze websites geven hun eigen cookies uit of verzamelen persoonlijke gegevens. Ga daarom zorgvuldig te werk wanneer u een externe site bezoekt. U dient er tevens op te letten dat wij soms derden toestaan services op basis van abonnementen en registraties via onze site aan te bieden. SCS is niet verantwoordelijk voor de acties of het beleid van dergelijke derde partijen met betrekking tot persoonlijke of andere gegevens die u hen verstrekt en het is raadzaam de betreffende privacyverklaring te lezen en te begrijpen wanneer u persoonlijke gegevens aan iemand verschaft. 13. Instemming met verwerking van persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten. Alle bezoekers, gebruikers en ontvangers van de service, de communicatieberichten, opties, functies, promoties, goederen, servicevoorzieningen die beschikbaar zijn via of vanuit de service, inclusief, zonder beperkingen, bezoekers en gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie (indien het bezoek en/of gebruik van een van onze services is toegestaan), begrijpen volledig dat zij door ons hun persoonlijke of andere gegevens te verschaffen hun ondubbelzinnige toestemming geven tot het verzamelen, bijhouden, gebruiken en verwerken van deze gegevens in de Verenigde Staten en/of de territoria of landen buiten de Verenigde Staten. Zij begrijpen en bevestigen hun toestemming, niettegenstaande het feit dat een aantal overheidsinstanties het beveiligingsniveau van dergelijke gegevens in de Verenigde Staten mogelijk niet gelijkwaardig acht aan het vereiste niveau binnen de Europese Unie of andere rechtsgebieden. 14. Verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens. Voor alle services geldt dat verandering, wijziging en/of verwijdering van uw persoonlijke of andere gegevens rechtstreeks moet worden opgegeven aan de service waaraan dergelijke persoonlijke of andere gegevens zijn gerelateerd of verstrekt. Daarnaast kunt u algemene wijzigingen, aanvullingen en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens uitvoeren in het gedeelte "Mijn account" of in het gedeelte voor uw profiel van de betreffende service, inclusief wijzigingen aan toestemmingen en opties die u eerder hebt geselecteerd. Wanneer u problemen ondervindt met het aanbrengen van de wijzigingen, kunt u een email sturen aan de klantenservice via het gedeelte "Ondersteuning" (Support) in onze service. Als u persoonlijke of andere gegevens wilt wijzigen die u aan derden hebt verstrekt (inclusief co-branded partijen), dient u rechtstreeks met deze derde partijen te communiceren zoals wordt beschreven in deze privacyverklaring, omdat het gebruik van uw gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, door hun privacyverklaringen wordt geregeld, niet door die van ons. Wij zullen dergelijke veranderingen, wijzigingen en/of verwijderingen niet met andere partijen uitwisselen of deze aan derden verstrekken, ook niet aan onze zusterondernemingen. Het wijzigen van uw persoonlijke gegevens via de klantenservice, de pagina "Mijn account" of het gedeelte met uw profiel is uitsluitend van toepassing op de persoonlijke gegevens van de betreffende service. Wanneer u persoonlijke gegevens hebt verstrekt aan meerdere services, dient u met elk van deze services afzonderlijk contact op te nemen als daarvan uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. We wijzen u er tevens op dat u voor informatie over de wijze waarop elke derde partij uw gegevens behandelt of gebruikt, of wanneer u bepaalde informatie die u aan derden hebt verstrekt, inclusief co-branded partijen, wilt wijzigen, veranderen of intrekken, u rechtstreeks met de betreffende derde partij dient te communiceren. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer vereist zijn voor de wet, voorschriften, onze interne controle, archivering, marketing, gegevensregistratie of andere beleidsregels en voorzieningen, zullen wij op uw verzoek commercieel redelijke pogingen in het werk stellen om de toegang tot de gegevens in onze actieve database te verwijderen; wij hebben echter het recht om reservekopieën, archieven, controledocumenten en verwijderde gegevens te bewaren om hiermee te voldoen aan de wet, voorschriften en ons interne beleid en vereisten, zelfs wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer beschikbaar zijn in onze actieve databases. Een aantal persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: leeftijd, geboortedatum) wordt eventueel niet verwijderd of gewijzigd, of we kunnen u (of een van de ouders of de voogd) verzoeken contact met ons op te nemen met het bewijs dat er tijdens het invoeren van dergelijke informatie een fout is gemaakt zodat we de wijziging kunnen doorvoeren. 15. Wijzigingen in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om op gezette tijden onze privacyverklaring te wijzigen. Daarom raden wij u ten zeerste aan om regelmatig te controleren of u onze meest recente privacyverklaring hebt gelezen zodat u op de hoogte kunt blijven van de huidige bepalingen in de laatste versie van de privacyverklaring die op u van toepassing zijn. Wanneer er een materiële wijziging in de privacyverklaring wordt opgenomen, wijzigen wij gedurende ten minste 30 dagen de koppelingen getiteld "Privacyverklaring" in alle of het aantal betrokken services naar "Privacyverklaring geüpdatet XX/XX/XXXX". Alle wijzigingen in de privacyverklaring zijn van kracht op het moment dat deze op de website worden geplaatst. Als u daarna gebruik blijft maken van een van de services, verklaart u ermee in te stemmen en gebonden te zijn aan deze wijzigingen. 16. Definities. "Account" verwijst naar alle accounts die u bij de service geregistreerd hebt. "Aanbiedingen" verwijst naar alle betreffende aanbiedingen, uitvoeringen, activiteiten en promoties die beschikbaar zijn via de site en de software. "Persoonlijke gegevens" verwijst naar persoonlijke, identificeerbare informatie, inclusief, zonder beperkingen, uw emailadres, naam, verzend- en/of factuuradres, telefoonnummer, creditcardnummer, vervaldag en andere beveiligings-/identificatiegegevens. "Service" of "Services" houdt in (i) de site, (ii) de software, (iii) de aanbiedingen en (iv) alle updates van de site, software en aanbiedingen, collectief en individueel. "Site" verwijst naar de websites www.sonycreativesoftware.com www.acidplanet.com en alle andere websites waarvoor SCS als host optreedt en waarop deze privacyverklaring wordt vermeld, inclusief de websites die als host optreden voor deze privacyverklaring en waarop de merklabels van SCS en derden of zusterondernemingen co-branded zijn. "Software" verwijst naar alle geregistreerde softwareprogramma's, toepassingen en updates die wij leveren of beschikbaar stellen voor gebruik bij een of meer van onze services. Indien de software is gedownload en/of geïnstalleerd op de harddisk van uw computer en/of op uw draadloze of mobiele apparaat, gaat u ermee akkoord dat updates, beveiligingsonderdelen waarmee digitale bestanden worden beschermd, streaming, toegang en/of gebruik uitsluitend zullen plaatsvinden volgens onze servicebepalingen (Terms of Service, inclusief eventuele licentieovereenkomsten voor eindgebruikers). Hierbij is het mogelijk dat de gebruiksregels die zijn ingesteld door ons, de licentiehouders of de houders van informatierechten zonder verdere berichtgeving achtereenvolgens automatisch op uw computer of geregistreerde draadloze of mobiele apparaat worden geïnstalleerd, opnieuw geïnstalleerd of bijgewerkt. 17. Vragen. Wanneer u vragen of commentaar hebt in verband met deze privacyverklaring of bepaalde aspecten bij de verzameling, de verwerking, de opslag of het gebruik van uw persoonlijke of andere gegevens door SCS, kunt u ons schrijven of per email bereiken op het onderstaande adres (wanneer u ons een email stuurt, terwijl u bent geregistreerd bij een van onze services, vermeldt u in de email bij welk van de services u geregistreerd bent): Sony Creative Software Inc. 8215 Greenway Blvd Suite 400, Middleton, WI 53562 U kunt tevens contact met ons opnemen door de emailinstructie op de website te volgen op: https://www.sonycreativesoftware.com/privacyinfo © 2007 Sony Creative Software Inc. Alle rechten voorbehouden.